תנאי השימוש באתר LivA

ברוכים הבאים לאתר LivA, אתר התוכן לאורח חיים בריא, השם לו למטרה לסייע בשיפור איכות חייהם של קהל הגולשים. האתר מספק תכנים בתחומי הבריאות הפיזית והנפשית, הרפואה הטבעית, הרפואה המשלימה, הרגלי תזונה, כושר טיפוח ועוד.

 

אתר LivA מאגד תחת קורת גג אחת שירותים המוצעים על ידי מטפלים ואנשי מקצוע מוסמכים, כמו גם מרפאות, חדרי אימונים וסטודיו, בין היתר, בתחומים הבאים: רפואה, רפואה משלימה, מקצועות פארא־רפואיים, ייעוץ תזונתי ואישי, אימון לאורח חיים בריא ועוד. המטפלים ואנשי המקצוע המופיעים באתר עומדים בתנאי הסף של LivA כפי שהם מוגדרים בתנאי השימוש ועוסקים באחת או יותר מהשיטות המוכרות על ידי האתר כפי שמופיע בנספח א (להלן: "אנשי מקצוע").

 

תנאי השימוש שלהלן, כפי שיעודכנו ו/או ישונו מעת לעת (להלן: "תנאי השימוש") לרבות מדיניות הפרטיות, חלים על כלל הגולשים באתר www.liva.co.il לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים (להלן: "האתר"), ומסדירים את מערכת היחסים בין קבוצת ל.ר. קליניקה בע"מ (להלן: "מפעיל האתר") לבין כל אדם ו/או תאגיד העושה שימוש, במישרין ו/או בעקיפין, אקטיבי ו/או פאסיבי בתכני האתר, שאינו איש מקצוע המוצג ו/או בעל עסק המוצג באתר ו/או מפרסם (להלן: "גולש").

 

תנאי השימוש באתר מגדירים את זכויות והתחייבויות הגולש ביחס לגלישה באתר וכל שימוש אחר, אם כגולש רשום ואם כגולש מזדמן. הינך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השימוש ולפעול על פיהם. בעצם גלישתך באתר, על שימושיך השונים, הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תוכן תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות על סעיפיו השונים!

 

אם אינך מסכים למי מהתנאים, עליך להימנע משימוש באתר.

תנאי שימוש אלה מיועדים לקהל הגולשים וכולל בתוכו אנשי מקצוע המוצגים באתר ומפרסמים.

 

כללי

מטעמי נוחות תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר אך מתייחסים באופן זהה לכל המינים.

 

הגלישה והשימוש בשירותים והכלים הנמצאים באתר, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.

 

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו הבלעדית. התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.

 

השימוש באתר ובשירותיו לכל מטרה מצריכה את אישור מפעיל האתר.

 

גולש קטין (שגילו אינו עולה על 18) מצהיר בזאת ומתחייב כלפי מפעיל האתר כי קיבל אישור מהוריו ו/או אפוטרופוסיו להרשמה ו/או גלישה באתר.

 

מפעיל האתר על נושאי המשרה השונים בו, ובעלי המניות או מי מטעמם, אינם אחראים לשירותים המוצגים, המוצעים והניתנים על ידי כל צד שלישי המופיע באתר. השימוש באתר על תכניו ופרסומיו הינו על אחריותך בלבד.

 

האתר רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ואת תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון – וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה לכך מראש.

 

האתר רשאי למנוע ו/או להסיר מידע ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את הגולשים בדבר כך.

 

המידע המוצג באתר הינו כללי ואינו מתייחס באופן פרטני לצרכים, לאילוצים ולמצבו הפיזי והנפשי של הגולש. לייעוץ רפואי אישי יש לגשת אל רופא מוסמך ו/או נותן שירות רלוונטי. אין לראות בכל תוכן המופיע באתר בגדר המלצה לנקיטת שיטה או טיפול מכל סוג שהוא, אם לצורכי ריפוי ואם לאו.

 

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל הגולש לפעול בהתאם להוראתם, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים בכל מילוי טופס/שאלון.

 

השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם פרטיים והגולש ישמור עליהם ולא יעביר אותם לגופים ו/או לאנשים בודדים, אלא אם קיבל הסכמה בכתב לכך ממפעיל האתר. האתר רשאי לדרוש מהגולש להחליף את פרטי הזיהוי שלו מעת לעת, לרבות שם הגולש והסיסמה.

 

המידע המתפרסם באתר נועד לעודד ולקדם מודעות לאורח חיים בריא ואין לראות בו בשום צורה כתחליף לטיפול, שירות או ייעוץ רפואי או פארא־רפואי. כל חומר גרפי, ויזואלי או כתוב, לרבות: טקסטים סרטונים, תמונות, מידע שמועלה על ידי הגולשים, כולל תוכן של מפעיל האתר, המפרסמים, אנשי המקצוע וכל תוכן באשר הוא המופיע באתר (להלן "תוכן") הינם לצרכי מידע בלבד.

 

כל המידע המופיע באתר, לרבות התייחסויות לשיטות טיפול, שיטות רפואה, תרופות וכד', נמסר כשירות אינפורמטיבי לא מחייב לגולשים באתר. אין לראות במידע בגדר המלצה מכל סוג ומין שהוא לשיטת טיפול ו/או לייעוץ רפואי או כתחליף לפנייה לטיפול רפואי מוסמך.

 

כלל זה הינו לרבות מידע המגיע מאתרים המקושרים לאתר LivA ו/או מפרסמים ו/או אנשי מקצוע המוצגים באתר. כמו כן, אין לראות בתכנים ובמידע המלצה לשימוש בתרופה, ו/או שיקוי, ו/או תכשיר, ו/או תוסף תזונה, ו/או מוצר רפואי, ו/או מוצר קוסמטי, ו/או עצה משפטית, ו/או עצה רפואית מכל סוג שהוא. יש להתייחס במידת הזהירות הנדרשת ובהפעלת שיקול דעת כלפי אסכולות ושיטות טיפול שונות המפורסמות והמוצגות באתר. השימוש בכל אחד מהמוצרים והשירותים כפוף ומותנה בקבלת ייעוץ רפואי מטעם רופא מוסמך בטרם כל צריכה של מוצר, שירות, תרופה, שיקוי או תכשיר עם יכולת השפעה רפואית/טיפולית – בטרם השימוש בו.

אנשי המקצוע באתר

מפעיל האתר עושה ככל יכולתו על מנת להקפיד בבחירת אנשי המקצוע המופיעים באתר. זאת, בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לאנשי המקצוע: חברות באיגודים מקצועיים מוכרים (להלן: "האיגודים המקצועיים") ו/או תעודת לימודים/תואר ו/או הסמכה מקצועית אחרת – באחת מן השיטות המפורטות בנספח א' המוכרות על ידי האתר, כפי שיעודכן מעת לעת, ועל פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר (להלן: "תנאי הסף"). אנשי המקצוע שלא יעבירו אישורים המעידים על עמידתם בתנאי הסף, לא יוצגו באתר.

 

כל התקשרות עם אנשי המקצוע המופיעים באתר נעשית במישרין מולם ומפעיל האתר אינו צד בעסקה ואינו אחראי על אופן הטיפול, השירות ועל כל נזק ישיר או עקיף שייגרם עקב ההתקשרות בין הצדדים. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי על אופן מתן שירותים ו/או הפסקת השירותים.

 

האתר אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של תכנים שמועלים על ידי אנשי המקצוע, לרבות פרסומים בלוחות השונים.

 

אנשי מקצוע המוצגים באתר ומציעים את שירותיהם ו/או מוצריהם לגולשים, מתחייבים לעמוד בתנאים המוצעים על ידיהם לגולשי האתר. ידוע להם שאי עמידה בתנאי הפרסום מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, אשר עשויה לגרור הגשת כתבי אישום פליליים.

 

מובהר כי שירותי הטיפול והאימון, וכן כל בעל מקצוע אחר המוצגים ומוצעים באתר, הינם מטעם המטפלים, אנשי המקצוע ו/או המפרסמים באתר ועל אחריותם בלבד, ומפעיל האתר אינו אחראי על השירותים, אספקתם, טיבם, סיכויי הצלחתם והשלכותיהם על הגולש – במישרין ובעקיפין.

 

הגולש מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד מפעיל האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר ייגרם או עלול היה להיגרם לו על ידי מי מאנשי המקצוע המוצגים באתר.

 

תכנים שפורסמו באתר על ידי אנשי המקצוע

חלק מהתוכן המפורסם באתר, וכלל התוכן בעמודים ובכרטיסים האישיים של אנשי המקצוע, נכתבו ו/או הוזנו לאתר על ידי אנשי המקצוע עצמם. מפעיל האתר, האתר, מנהליו ועובדיו אינם אחראיים על התכנים שהוזנו על ידי אנשי המקצוע ומפורסמים באתר. היה ובמהלך הגלישה נתקלת בתוכן פוגעני, שיקרי, בלתי הולם או שאינו ראוי מכל סיבה שהיא, אנא עדכן את מפעיל האתר וכל מקרה יישקל לגופו. תכנים המועלים על ידיי אנשי המקצוע הינם באחריותם הבלעדית.

 

חשוב לנהוג ביתר זהירות ובשיקול דעת בקבלת ההמלצות הניתנות באתר על ידי אנשי המקצוע והמפרסמים עצמם, כמו גם את מרכולתם. כלל הטיפולים, התרופות, התוספים, השיקויים, התכשירים והמוצרים המוצגים באתר הינם באחריותם הבלעדית של אנשי המקצוע ו/או המפרסמים. למפעיל האתר אין כל מידע ו/או אחריות בקשר למוצרים אלו.

 

כפי שהובהר לעיל, האתר משמש רק כאמצעי להצגת מידע מטעם אנשי המקצוע והמפרסמים. בדיקת המוצר ו/או השירות, כולל איכותם, ו/או טיבם, ו/או כדאיותם, ו/או התאמתם לגולש וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של הגולש. האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לרבות כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל מוצר ו/או תוכן המוצג באתר.

 

קישורים

בכל מקום שבו קיימים קישורים ("לינקים") באתר לאתרים אחרים ו/או לעמודים ברשתות חברתיות, לא יישא מפעיל האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור אליהם. מפעיל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירות באתרים מקושרים.

 

מפעיל האתר אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לעמודי אינטרנט פעילים. מפעיל האתר רשאי להסיר מהאתר לינקים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת לינקים חדשים, לפי שיקול דעתו.

 

תכנים פרסומיים ותכנים מסחריים

מפעיל האתר רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, להציג באתר תכנים פרסומיים ותכנים מסחריים מכל סוג שהוא: פרסומים, כתבות, באנרים, סרטונים וכדומה. מפעיל האתר לא אחראי על בדיקת טיב הפרסום, ואם ולא נאמר אחרת, אינו בודק את איכות ואמינות הפרסום. האחריות לתכנים הפרסומיים והמסחריים חלה על המפרסמים ו/או אנשי המקצוע בלבד.

 

מפעיל האתר אינו אחראי על הפרסומים ו/או התכנים המסחריים באתר ולכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות עליהם. פרסום תכנים פרסומיים ותכנים מסחריים אינו מהווה המלצת האתר או מפעיל האתר לרכישת המוצר ו/או השירות המוצגים.

 

עסקה שתתבצע בעקבות חשיפת הגולש לתכנים באתר, תתבצע בין נותן השירות – המפרסם וכדומה, לבין הגולש. מפעיל האתר והאתר לא יהיה צד לעניין ולא יישא באחריות בנוגע לטיב המוצר ו/או השירות.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, ובכלל זה זכויות היוצרים באתר על מרכיביו השונים: עיצוב, קוד התכנות, סוגי תוכנות, מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינם רכושו של מפעיל האתר בלבד או של כל צד שלישי שקיבל אישור לשימוש בהם. מפעיל האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים.

 

כלל התוכן המוצג באתר לרבות: טקסטים, מאמרים, סרטונים, תמונות, מידע שמועלה על ידי הגולשים וכדומה אסור ל: פרסום, הצגה בפומבי, העברה, העתקה, שכפול, מכירה, הפצה מסירה לצד שלישי כתוכן מלא ו/או חלקי ולשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר.

 

למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי מפעיל האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.

 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מאשר בזאת כי היצירות והטקסטים המועלים לאתר מועלים באופן בלעדי לאתר ולא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת ללא אישור בכתב של מפעילי האתר.

 

סימני המסחר ומודעות הפרסום של מפרסים ו/או אנשי המקצוע הם קניינם ואסור לגולשים לעשות בהם שימוש.

 

בהתאם לתנאי השימוש דנן, העלאת תכנים לאתר על ידי צדדים שלישיים כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לאתר כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

 

אם בכל זאת הנך סבור כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, פוגעני וכיו"ב, מפעיל האתר מתחייב לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה כאמור, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", אשר נקבע בפסיקת בית המשפט בעניינים אלו.

 

בהתאם, יובהר כי האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה, תוכן פוגעני וכיו"ב, בנוגע לכל תוכן שהינו "תוכן גולשים".

 

היה והועלה תוכן לאתר ללא קרדיט בפרסום, והינך סבור שעל פי תנאי השימוש יש צורך במתן הקרדיט, אנא פנה לאתר בהקדם לצורך קבלת הקרדיט.

 

אחריות הגולש

אנו מעודדים מתן ביקורות על אנשי המקצוע, אך מבקשים להשתמש בשפה נקייה שאינה פוגענית ולבקר באופן אובייקטיבי וענייני.

 

כל גולש שיפנה לאנשי המקצוע בשימוש בשפה גסה, פוגענית ובעלת רמיזות מיניות ייחסם באתר, ובמקרה הצורך ינקטו כלפיו בהליכים פליליים.

 

חל איסור חמור על כל פרסום מסחרי באתר ו/או על כל פנייה בעלת אופי מסחרי לגולשי האתר ולאנשי המקצוע, ובכלל זה פנייה ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי שאינו קיבל לכך אישור בכתב ממפעיל האתר, לרבות פרסום ישיר ו/או עקיף של מוצרים משלימים ובכלל, וכן כל פרסום של אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישורים (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי האתר, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, ובאישור תנאי שימוש אלו, הגולש מצהיר כי הוא מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

 

העלאת תכנים על ידי גולשים ואנשי מקצוע, כולל סרטוני וידאו ו/או אלבומים ו/או תוכן בפורומים ו/או תמונות לאתר או כל חומר ושירות המהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע/ים ו/או הטעיה, הם באחריות הגולש ו/או איש המקצוע שמעלה אותם. הפרת זכויות של צד שלישי ו/או פגיעה בשמו ו/או כל הפרה של זכויות מסחריות, אינן באחריות האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

 

חל איסור על העלאת חומר בעל תוכן מאיים, פוגעני, בוטה, מעליב, גס, עוין, גזעני או שהינו בגדר הוצאת לשון הרע ופגיעה ברגשות הציבור, או כל חומר שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל ויכול להיות בסיס לתביעה אזרחית.

 

אסורה ההצקה והשימוש בשפה מעליבה, גסה, אמירות טורדניות ומגונות לכלל הגולשים באתר ולאנשי המקצוע בפרט, בפורומים, בתגובות ובכרטיסי אנשי המקצוע. גם העלאת תכנים ו/או קיום שיחות טלפון ו/או שליחת מיילים לאנשי המקצוע הכוללים שפה פוגענית הינם אסורות. כמו כן, גם תוכן שיווקי, מחקרי ופרסומי, לא יועלה באף דרך שתגרום נזק לאתר ומנהליו.

 

למען הסר ספק, האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהן באמצעות כל תוכן ופרסום שהועלו על ידי גולשים ומשתמשי האתר, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

 

אין להכניס, לשלוח או להעלות קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), כמו גם דואר זבל ("SPAM") ויישומים מזיקים. אין לבצע ונדליזם, לעשות שימוש בסוס טרויאני ותולעים ("WORMS") למיניהם שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

 

חל איסור על איסוף מידע על גולשים אחרים ואנשי מקצוע וכן על פרסום תכנים ופעילויות פליליות. שימוש מלא או חלקי במידע שמועלה על ידי גולשים ללא אישורם, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

 

חל איסור מוחלט על כל שימוש במידע המנוגד לכללים הנהוגים באינטרנט ו/או שאינם חוקיים ועלולים לגרום לנזקים ולפגוע בגולשי האתר ובאנשי המקצוע באתר. חל איסור על כל שימוש בפרטים של הרשומים באתר, לרבות שליחת מיילים או הודעות טקסט או שיחות טלפון שיבוצעו למטרות מסחריות, מכירתיות מצד גורם שלישי ו/או גולש, מבלי שניתן להם אישור בכתב לכך מצד מפעילי האתר.

 

חל איסור על שימוש בפרטיהם האישיים של אנשי המקצוע הרשומים באתר מלבד התקשרות לגיטימית לצרכים מקצועיים כגון: התייעצות וקביעת תורים ללא אישור בכתב ממפעיל האתר. כל שימוש במידע המופיע באתר לצרכים מסחריים ללא אישור מפעיל האתר עשוי להביא לפתיחת הליכים משפטיים מצד מפעיל האתר.

 

אם ינהג הגולש בניגוד להוראות תנאי השימוש, אזי מפעיל האתר רשאי לחסום ו/או להסיר את התכנים שהוא רואה, ואף למנוע ממנו את הגלישה וצריכת השירותים השונים באתר, מבלי שיצטרך לספק הסבר מפורש לכך. במקרה הצורך, האתר אף שומר על זכותו לפתוח בהליכים משפטיים כנגד אותו גורם. כאמור, אין בהפסקת והגבלת השירותים הניתנים באתר סיבה מספקת בכדי שהגולש ישתמש בצורה שונה בתנאים הרשומים במסמך זה.

 

מפעיל האתר יוכל למנוע את חזרתו בשנית של הגולש לאתר אף אם החליף שם משתמש וסיסמה, לפי שיקול דעתו וללא צורך בהסבר על החלטתו.

 

פרסום בלוחות

הפרסום בלוחות כפוף לכל הוראה בתקנון זה בקשר להעלאת תוכן לאתר.

 

בנוסף על כל האמור בתקנון זה, על הפרסום בלוחות ובכלל להיות רלוונטי לתחום פעילות האתר – ובהתאם לשיטות המוכרות על ידי האתר.

 

המפרסם בלוחות באתר ככלל, ובפרט בלוחות "קליניקות להשכרה" ו-"אירועים וסדנאות", מודע לכך ומאשר בזאת כי מטפלים וגולשים רשאים לפרסם חוות דעת חיוביות ושליליות, על פי התרשמותם האובייקטיבית ולא יהיו לו טענות על כך.

 

האחריות על חו"ד הינה על הגולש. אולם ככל שהמפרסם סבור כי יש בחוות הדעת משום לשון הרע, מפרסם המודעה בלוח רשאי להודיע למפעיל האתר על רצונו להסיר את חוות הדעת הרלוונטית, על פי נוהל "הודעה והסרה", בכתובת [email protected]

 

המפרסם בלוח "חדרים" באתר מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות בחדר הרלוונטי ו/או מורשה מטעמו להשכיר את החדר וכי החדר הינו חדר המתאים ו/או בעל פוטנציאל להתאים ל"חדר טיפולים" ו/או קליניקה, באחת או יותר מהשיטות המוכרות על ידי האתר.

 

מפעיל האתר שומר על זכותו שלא לפרסם ו/או להסיר כל פרסום מהלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, ככל שימצא לנכון כי הפרסום מפר תנאי מתנאי תקנון זה.

 

מובהר בזאת כי מפעיל האתר יסיר כל מודעה אשר תצבור לחובתה ריבוי חוות דעת שליליות ו/או תימצא כבלתי מתאימה ו/או הולמת את הסטנדרטים אשר הציב האתר.

 

המפרסם ב"לוח אירועים וסדנאות" באתר מצהיר בזאת כי:

 

– הוא האחראי הבלעדי על איכות ותוכן הסדנה/אירוע.
– הסדנה/אירוע אינה בעלת תכנים פוגעניים.
– לא מתקיימת בסדנה/אירוע פעילות העוברת על חוקי מדינת ישראל.
– יש לו את הידע, הרקע המקצועי ההסמכה הרלוונטית, היכולת וכדומה להפעלת הסדנה/אירוע.
– הסדנה/אירוע עומדים בתנאי בטיחות מספקים והתקבלו כל האישורים הנחוצים לצורך קיומם.
– הסדנה/אירוע הינם באחד או יותר מהנושאים המוצגים באתר.

 

הסרת אחריות

מפעיל האתר אינו אחראי לשירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה באתר (תקלות, טעויות, הפסקות). כמו כן, האתר איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, בתקשורת ספקים, חומרה ונזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר /או נזק למחשב ו/או ציוד קצה ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.

 

שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. האתר מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרם לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידי גורם צד שלישי. האתר אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראי על אף טענה ו/או עוגמת נפש. כל ניסיון של מפעיל האתר לסייע בפתרון פנייה ו/או בעיה של גולש מכל סיבה שהיא, לא יתפרש כנטילת אחריות של מפעיל האתר.

 

מפעיל האתר אינו מפקח על כל השירותים ו/או המוצרים המוצגים ו/או התכנים שמועלים לאתר על ידי צד שלישי או הגולשים הרשומים באתר. לכן, האתר מסיר אחריות על כל תוצאה שנובעת משימוש בתכנים אלו או משירותים שניתנו על ידי גורם המפרסם באתר או רכישת טובין שהתבצעה בעקבות חשיפה באתר. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל מי שגורם לו נזק ו/או גורמים מטעמו. מפעיל האתר שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר או לסרב לעלות אותם אם לפי דעתו אלו עלולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים באתר, בצורה ישירה או עקיפה, כגון קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ושירותים נוספים, כמו גם תקינות האתרים השונים, אינם באחריות מפעילי האתר.

 

באתר נערכים מידי יום שינויים במידע. האתר אינו אחראי לנזק עקיף ו/או ישיר מכל סוג שהוא הנובע משינויים שנערכו במידע, גם אם האתר מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.

 

אין האתר אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי הנובע מפעילות גולשים ואנשי מקצוע.

 

תוכן שמועלה לאתר על ידי גולשים ואנשי מקצוע ומכיל קישורים לאתרים אחרים איננו מתפרש כהסכמה, עידוד ומתן חסות מצד מפעיל האתר לפעולה זאת, ואין האתר אחראי על כל סוג של עוגמת נפש ו/או נזק ו/או טענה על תוכן זה. הגולשים אחראים בלעדית על פנייה ו/או צריכה של מידע עמדות, פרסומות, מוצרים ביקורות ותוכן המוצגים באתר.

 

על הגולש מוטלת האחריות הבלעדית בכל החלטה לגבי שימוש ומסחר במוצרים, שירותים, תוכן, מידע, דעה, פרסומת ותוכן שיווקי המפורסמים באתר או בכל מקום המשויך לאתר (רשתות חברתיות, דפי נחיתה ואתרי פרסום כתבות וכדומה). האתר מסיר אחריות מכל עסקה שמתבצעת בין גולש לצד שלישי, אלה אם נאמר אחרת.

 

האתר או כל מי שמטעמו אינו לוקח ו/או נושא באחריות חלקית או מלאה על כל נזק ישיר ו/או עקיף מכל סוג, שקשור או נובע מדרך השימוש במידע המופיע באתר, התוכן הינו אינפורמטיבי וכללי, ואינו תחליף לייעוץ רפואי פרטני ו/או לייעוץ מקצועי פרטני.

 

הגולש מתחייב לפצות ולשפות מיידית את מפעיל האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרמו לאתר ו/או מפעיל האתר, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש דנן ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

 

מדיניות הפרטיות של האתר

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל הגולש לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים. מדיניות הפרטיות חלה על כלל המידע שנמסר במהלך תהליך הרישום וכל מידע שהתקבל במהלך הגלישה באתר הכולל שימוש ב"עוגיות" (Cookies).

 

האתר יהיה רשאי לשמור את הפרטים האישיים שנמסרו על ידי הגולש בעת הרישום לאתר במאגר מידע. מפעיל האתר יעשה ככל שניתן על מנת לשמור על סודיות הפרטים האישיים שהתקבלו בעת ההרשמה הכוללים: שם, דואר אלקטרוני, מספר טלפון, תחומי עניין וכל נתון אישי נוסף שיימסר, על מנת לאפשר לאתר להתאים את המידע לגולש ("פרטים אישיים").

 

האתר רשאי להציג בפני הגולשים את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של הגולש אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.

 

מסירת המידע תתבצע על ידי האתר בכפוף להסכמת הגולש, כפי שתבוא לידי ביטוי באישור תנאי השימוש ורישום לאתר, על ידי מסירת פרטי התקשרות.

 

בכפיפות לאישור הגולש, האתר רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי הגולשים הרשומים בכדי לעדכן ולדוור בחומר שיווקי ו/או בהודעות SMS ו/או מיילים ובכל דרך נוספת בהתאם להחלטת מפעיל האתר. גולש שרשום באתר ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לאתר או באמצעות הודעה לכתובת המייל [email protected]

 

הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם הגולשים, ישמרו במאגרי האתר וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק. האתר ומפעיל האתר מתחייבים לא להעביר את הפרטים האישיים לגורם מסחרי, עסקי ולכל צד שלישי אחר.

 

הגולש רשאי בכל עת לפנות למפעיל האתר, בכתובת הדוא"ל: [email protected] ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו.

 

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר בעת הרישום לאתר. גולש שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרם לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

 

עצם השימוש והגלישה באתר מהווה הסכמה לבדיקה באמצעות כלים שונים כגון "עוגיות" (Cookies). ההתחקות אחר הפעילות באמצעות Cookies ניתנת לחסימה על ידי הגולש. מפעיל האתר רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות ולהעביר מידע זה לגופים מסחריים וצד שלישי. למען הסר ספק, מידע זה איננו כולל את הפרטים האישיים של הגולש.

 

מפעילי האתר לא ייחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או כפוגעים בפרטיות גולש בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות גולש או להתחקות אחריו על ידי אחר, שנובעים מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. כמו כן, האתר שומר לעצמו את האפשרות להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת פייסבוק, גוגל וחברות נוספות אשר נעזרות ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה.

 

האתר מקפיד לשמור על פרטיותם של הגולשים. מידע זה נשמר על פי חוק פרט למידע ונתונים שפורסמו על ידי גולשים בצורה פומבית. אם מתחיל הליך משפטי בין האתר לגולש, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטיו ו/או מידע שהגולש עושה ועשה באתר שמפר את התנאים הקיימים. כמו גם במקרה ומפעיל האתר חושש שיכול להיגרם נזק עתידי לו ו/או לאתר ו/או עובדיו ו/או צד שלישי.

 

האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות, אשר תחול מרגע פרסומה באתר.

 

שיחות טלפון לאתר ולאנשי המקצוע עשויות להיות מוקלטות לצורך בקרה ואיכות השירות. כמו גם כל דרך התקשרות אחרת. הודעות, דואר אלקטרוני וכדומה עלולים אף הם להיות מתועדים לצורך בקרת איכות השירות. הגולש מצהיר כי ידוע לו שמפעיל האתר מבצע בקרת שירות.

 

הגולש מצהיר שידוע לו כי מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות ליצור קשר עם כל גולש שביצע פעולה באתר, בין אם באמצעות הודעות, שיחות טלפון או דואר אלקטרוני – זאת לצורך בקרה וניטור של איכות השירות.

 

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות בו ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם. כל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות בו יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

אישור קבלת פרסומת

אישור תקנון זה ומסירת פרטי הגולש מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק"). אף על פי כן, הגולש רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה למפעיל האתר בכתובת [email protected] .

 

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעיל האתר רשאי, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי הגולש, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר פרטים של גולשים לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את הגולשים הרשומים לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלוונטי בכל אמצעי מדיה.

 

צור קשר

אם נתקלת בבעיה או שאלה על האתר ושירותיו, הינך מוזמן לפנות אלינו:
בדוא"ל: [email protected]
בטלפון: 052-8044180

 

נספח א

רשימת שיטות טיפול, ריפוי והדרכה המוכרות על ידי האתר (מא' עד ת' – על פי סדר יורד)

אוסטאופתיה
אייפק
אלבאום
אלכסנדר
ביבליותרפיה
ביופידבק
ג'הארה
הומיאופתיה
הידרותרפיה
וואטסו
ווטר דאנס
טאי צ'י
טיפול באומנות
טיפול באמצעות בעלי חיים
טיפול בתנועה
יוגה
כירופרקטיקה
מדיטציה
נוירופידבק
נטורופתיה
סו-ג'וק
עיסוי
פאולה
פילאטיס
פלדנקרייז
פסיכותרפיה
פסיכותרפיה גופנית
פרחי באך
צ'י קונג
קלינאות תקשורת
ריברסינג
ריפוי בעיסוק
רכיבה טיפולית
רפואה מערבית
רפואה סינית
רפלקסולוגיה
שיאצו
תזונה
תרפיה בדרמה
תרפיה במוזיקה
NLP

*שיטות טיפול נוספות המוכרות ע"י מוסדות השכלה מובילים, ארגוני גג ואיגודים מקצועיים