תקנון אנשי מקצוע – אתר LivA

ברוכים הבאים לאתר LivA, אתר התוכן לאורח חיים בריא המאגד את אנשי המקצוע מעולמות הרפואה, הרפואה המשלימה, הרפואה האינטגרטיבית, הטיפולים הנפשיים, האימון וההדרכה (תחת התחומים הרלוונטיים).

 

אתר LivA מציע כלים לקידום, פיתוח ופרסום של אנשי מקצוע במגוון רחב של תחומים דרך מתן אפשרויות שונות לחשיפה, אינטראקציה עם הגולש, העברת מידע מקצועי ועוד.

 

תקנון אנשי המקצוע שלהלן, כפי שיעודכן ו/או ישונה מעת לעת (להלן: "תקנון") לרבות מדיניות הפרטיות, חלים על כלל אנשי המקצוע המוצגים באתר www.liva.co.il, לרבות עמודי המשנה וממשקיו השונים (להלן: "האתר"), ומסדירים את מערכת היחסים בין קבוצת ל.ר. קליניקה בע"מ (להלן: "מפעיל האתר") לבין איש המקצוע.

 

מיהו "איש מקצוע"?

תחת הגדרת איש המקצוע ו/או הגורם המקצועי (להלן: "איש מקצוע") נמצאים רופאים, מטפלים מוסמכים בתחומי הרפואה המשלימה, והפארא־רפואית, מדריכים, מאמנים, מרפאות וחדרי אימונים וסטודיו העומדים בתנאי הסף של האתר כפי שמוגדרים בתקנון ועוסקים באחת או יותר מהשיטות המוכרות על ידי האתר כפי שמופיעות בנספח א (להלן: "אנשי מקצוע", "איש מקצוע").

 

תקנון זה מגדיר את זכויות והתחייבויות איש המקצוע ביחס לשימוש באתר וכל שימוש אחר הנקשר לאתר. הינך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי השירות ולפעול על פיהם. בעצם רישומך לאתר ואישור תקנון זה הינך מקבל על עצמך ללא סייג את תוכן התקנון ומדיניות הפרטיות המהווה חלק ממנו על סעיפיו השונים.

 

אם אינך מסכים להם, עליך להימנע מרישום לאתר.

תקנון זה מיועד לאנשי המקצוע המופיעים באינדקס האתר ובמקומות נוספים – בהתאם לבחירת איש המקצוע.

 

כללי

מטעמי נוחות תקנון זה מנוסח בלשון זכר אך מתייחס באופן זהה לכל המינים.

 

רכישת מנוי איש מקצוע באתר מותנה במתן פרטים אישיים וכן במסירת פרטים בנוגע לאיגוד המקצועי בו חבר איש המקצוע ו/או פרטים בנוגע למוסד הלימודים בו השלים את לימודיו בתחום עיסוקו.

 

רישום ואישור התקנון, מהווה אישור מבחינתך לכל תנאיו.

 

האתר שומר לעצמו את היכולת לשנות תנאים אלו בכל זמן שיידרש ולפי שיקול דעתו.

 

התנאים שיתעדכנו יהיו ברי תוקף מיד עם פרסומם באתר.

 

הרישום לאתר ושימוש בשירותיו לכל מטרה מצריכים את אישור מפעיל האתר.

 

מפעיל האתר, על נושאי המשרה השונים ובעלי המניות או מי מטעמם, אינם אחראים לשירותים של כל צד שלישי המופיע באתר. השימוש באתר על תכניו ופרסומיו הינו על אחריותך בלבד.

 

האתר רשאי בכל זמן נתון לשנות את עיצובו ו/או תכניו ו/או שירותיו ו/או זמינותם וכל מידע שהוא רואה לנכון, וזאת ללא ההתחייבות לספק הודעה לכך מראש.

 

האתר רשאי למנוע ו/או להסיר אתר ו/או שירות ו/או תוכן לפי שיקול דעתו וללא הצורך לידע את איש המקצוע.

 

מפעיל האתר יוכל למנוע את חזרתו בשנית של איש מקצוע וגולש לאתר, אף אם החליף שם משתמש וסיסמה, לפי שיקול דעתו וללא צורך בהסבר על ההחלטה.

 

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום, ועל איש המקצוע לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

 

כל המידע המתפרסם מטעם האתר ומפעיל האתר באתר ו/או באזור אנשי המקצוע ו/או באמצעות דואר אלקטרוני הינו לשימושך האישי ואין לראות בו כתחליף לייעוץ פרטני.

 

כל מידע אינפורמטיבי, טיפולי, רפואי, תרופתי, וכן המלצות וכל מידע אחר שיוזן לאתר על ידך, היינו על אחריותך בלבד!

 

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך בתשלום, ועל איש המקצוע לפעול בהתאם להוראות, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים.

 

השימוש באתר הינו אישי אלא אם נכתב ו/או סוכם אחרת במפורש. סיסמאות אישיות, אמצעי גישה לאינטרנט ושם משתמש הינם פרטיים ועליך לשמור עליהם ולא להעביר אותם לגופים ו/או לאנשים בודדים אלא אם קיבלת הסכמה בכתב לכך ממפעיל האתר. מפעיל האתר רשאי לדרוש מעת לעת מאיש המקצוע להחליף את פרטי הזיהוי לרבות שם המשתמש והסיסמה.

 

כל המידע והתוכן המפורסמים באתר, כולל: תוכן של מפעיל האתר, תוכן פרסומי, תוכן אנשי המקצוע וכל מידע באשר הוא הינו לצרכי מידע בלבד ואין לראות בו בשום צורה כתחליף לטיפול, שירות או ייעוץ רפואי ו/או מקצועי מוסמך.

 

אם נעשתה עסקה טלפונית בה נפתח כרטיס מטפל ע"י אחד מנציגי האתר – המטפל נתן בכך אישור לנציג החברה לבצע סליקה והקמה של כרטיס מטפל עם כל המשתמע מכך כולל מעבר על תקנון האתר.

 

שיחות הטלפון עם מפעיל האתר עשויות להיות מוקלטות לצורכי בקרה ושיפור השירות.

 

שיחות טלפון שהתבצעו באמצעות מספר הטלפון שמפעיל האתר מספק, עשויות להיות מוקלטות. מפעיל האתר מתחייב שלא להאזין לשיחות הנ"ל ללא בקשה בכתב מאיש המקצוע ו/או הגולש ו/או במקרה של צו בית משפט.

חל איסור חמור על כל פנייה בעלת אופי מסחרי לאנשי המקצוע, ובכלל זה פנייה ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי שאינו קיבל לכך אישור בכתב ממפעיל האתר, לרבות פרסום ישיר ו/או עקיף של מוצרים משלימים ובכלל, וכן כל פרסום של אתרים אחרים באמצעות האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישורים (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר ובדרכי ההתקשרות השונים המופיעים באתר (מספרי טלפון, דואר אלקטרוני רשתות חברתיות ועוד) לכל אחת מהמטרות האסורות המפורטות לעיל. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי האתר, העובר על סעיף זה יחייב בתשלום של 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק, ובאישור תנאי שימוש אלו, הגולש מצהיר כי הוא מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

 

כרטיס איש מקצוע

איש מקצוע/מכון/מרפאה/סטודיו אשר עונים על תנאי הסף של האתר, יהיו זכאי/ם להצגת כרטיס איש מקצוע באינדקס האתר ובמקומות נוספים באתר בהתאם למסלול הנבחר ולתנאים המוצעים. מפעיל האתר מאפשר רישום לארבעה סוגי ממסלולים, לכל מסלול תנאים שונים הקובעים בין השאר את החשיפה באתר, סוג התוכן בכרטיס, המיקום באינדקס ושלל תנאים נוספים בהתאם לקביעת מפעיל האתר :

 

מסלול איש מקצוע מסלול מרפאה/מכון/סטודיו
Free

Silver

Gold

Platinum

 

לצורך קבלת הצעת מחיר וקביעת תנאי שיתוף פעולה והתקשרות יש לפנות למפעיל האתר בטלפון:
052-8044180 ו/או בכתובת המייל: [email protected]

 

ההתקשרות בתנאים האמורים הינה לתקופת התחייבות של 12 חודשים ו/או בתשלום חודשי מתחדש, אלא אם נקבע אחרת בזמן סגירת העסקה (להלן: "תקופת ההתחייבות"), החל ממועד פרסום כרטיס איש מקצוע באתר.

 

חל איסור מוחלט למסור פרטיו של אחר בעת הרישום לאתר, איש מקצוע שימלא פרטי אחר, שלא בהסכמתו, יישא באחריות לכל נזק ו/או הוצאה אשר ייגרמו לאתר ו/או לאותו אדם, כתוצאה ממילוי הפרטים כאמור.

 

אישור בדבר גמר ההרשמה ופתיחת כרטיס המטפל יישלחו באמצעות דואר אלקטרוני.

 

מפעיל האתר מתחייב להעלות כרטיס איש מקצוע שהתשלום עליו אושר על ידי חברת האשראי, תוך 3 ימי עסקים מרגע קבלת האישור ובלבד שהתקבלו התעודות המקצועיות של איש המקצוע ותקינותם אושרה. התחייבות זו מותנית בכך שאיש המקצוע לא הפר תנאי כלשהו בתקנון זה. תחילת מועד הפרסום ותקופת ההתחייבות הינו מרגע שהכרטיס פורסם באתר.

 

המטפל רשאי בכל עת להודיע 30 יום מראש על רצונו לסיים את ההתקשרות בהתאם למסלול הפרסום שרכש בהתאם לתנאי התשלום ומדיניות החזרות כפי שמופיעים מטה.

 

על מנת לסיים את ההתקשרות ו/או להסיר את כרטיס המטפל מהאתר יש לשלוח הודעה למפעיל האתר בכתב לכתובת הדואר האלקטרונית: [email protected]

 

כרטיס איש מקצוע הינו עבור איש מקצוע בודד בלבד, כרטיס מרפאה/מכון/סטודיו הינו בהתאם למספר אנשי המקצוע המוגדרים בתנאים המסחריים, כפי שסוכמו עם מפעיל האתר.

 

איש המקצוע אחראי בלעדית לנכונות פרטי ההתקשרות עימו.

 

עם רכישת המנוי, איש המקצוע יקבל שם משתמש וסיסמה אישיים והינו אחראי לשמירת סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא ימסור אותם לאחר. איש המקצוע ידווח מיידית לחברה במקרה של חשד לפרצת אבטחה בכרטיס המטפל שלו.

 

האתר ומפעיל האתר רשאי כאמור לדרוש מעת לעת מאיש המקצוע להחליף את פרטי הזיהוי לרבות שם המשתמש והסיסמה.

 

איש המקצוע אחראי בלעדית על התוכן שהוזן ומופיע בכרטיס שלו, כולל פרטי התקשרות, תכנים מקצועיים, תיאור עבודתו וכל פרט אחר שבחר למלא.

 

מפעיל האתר אינו מתחייב לזמינות הכרטיס בכל עת, וידוע לאיש המקצוע כי ייתכן והפרעות או תקלות באתר וברשת עשויים לפגוע בזמינות כרטיס המטפל.

 

מפעיל האתר רשאי להסיר כל כרטיס איש מקצוע לאחר ההרשמה ולבטל את המנוי, ככל שיימצא כי איש המקצוע אינו עומד בתנאי הסף, ו/או תקנון זה, זאת בכפוף למדיניות ההחזרה, כמפורט להלן.

 

באישור תנאי תקנון זה איש המקצוע מאשר כי החומר אשר יפורסם על ידו יפורסם בכרטיס המטפל האישי ו/או בכל מקום אחר נוסף באתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר והסכמים מסחריים, בצירוף שם המשתמש ופרטי ההתקשרות, כפי שנמסרו על ידי איש המקצוע.

 

מפעיל האתר אינו אחראי על אופן מתן שירותים ו/או הפסקת שירותים ו/או מכירת טובין ו/או כל פעולה אחרת המתבצעת על ידי צד שלישי באתר, לרבות, אך מבלי לפגוע בכלליות, כתוצאה מתקלות ברשת האינטרנט, ספקיות אינטרנט או במערכות האתר, ולמזמין לא תהיה כלפי מפעיל האתר כל טענה או דרישה בקשר לכך.

 

תנאי סף אנשי המקצוע באתר

מפעיל האתר עושה ככל יכולתו על מנת להקפיד בבחירת אנשי המקצוע המופיעים באתר. זאת, בהתאם לתנאי הסף שהוגדרו לאנשי המקצוע:

– חברות באיגודים מקצועיים מוכרים ("האיגודים המקצועיים")
– ו/או תעודת לימודים/תואר ממוסד מוכר.
– ו/או הסמכה מקצועית אחרת כפופה לאישור מפעיל האתר.
וגם:
– התמחות באחת או יותר מהשיטות המפורטות בנספח א המוכרות על ידי האתר, כפי שיעודכן מעת לעת, על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר (להלן: "תנאי הסף").

 

כתנאי להרשמה של איש מקצוע באתר ולפתיחת כרטיס איש מקצוע, הינך נדרש להעביר למפעיל האתר קובץ סרוק/צילום הכולל תעודת הסמכה מקצועית ו/או תעודת חברות באיגוד מקצועי, באמצעות האתר, דואר אלקטרוני, ווטסאפ, כמפורט בטופס ההרשמה.

 

למען הסר ספק, קבלת העתק תעודת ההסמכה המקצועית הינה תנאי מתלה להתקשרות עם מפעיל האתר, וכל עוד לא התקבלה התעודה לידי מפעיל האתר באחת מהדרכים המפורטות לעיל – לא יפורסם כרטיס איש המקצוע באתר!

 

כל מקרה אחר יישקל לגופו של עניין ובכפוף לאישור מפעיל האתר. לצורך בקשה חריגה אנא שלח דואר אלקטרוני המתאר את המקרה לכתובת: [email protected]

 

אנשי המקצוע שלא יעבירו אישורים המעידים על עמידתם בתנאי הסף, לא יוצגו באתר.

 

איש מקצוע אשר יימצא כמי שאינו עומד בתנאי הסף, יוסר כרטיסו באופן יזום וללא הודעה מראש על ידי מפעיל האתר. במקרה דנן, יוחזרו דמי המנוי לאיש המקצוע, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור של 5% מעלות המנוי.

 

תנאי התקשרות עם הגולשים ואחריות איש מקצוע המפרסם באתר

הינך מתחייב לשמור על שיח מכבד עם הגולשים, לשמור על כבודם ופרטיותם באתר, באמצעי תקשורת אלקטרונים, בשיחות טלפוניות ובמפגשים.

 

האתר משמש ככלי לקידום, פיתוח ופרסום אנשי המקצוע המופיעים בו ואינו אחראי בשום צורה על דרך ההתנהלות של הגולש אל מול איש המקצוע ושל איש המקצוע אל מול הגולש.

 

כל התקשרות בין איש המקצוע לגולש נעשית במישרין מולם ומפעיל האתר אינו צד בעסקה ואינו אחראי על אופן הטיפול, השירות, והמידע שניתן לגולש וכדומה. כמו כן, מפעיל האתר אינו אחראי על כל נזק ישיר או עקיף שנגרם לגולש ו/או לאנשי המקצוע עקב ההתקשרות בין הצדדים ובכלל. למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי על אופן מתן השירותים ו/או הפסקת השירותים ו/או תשלום (או אי תשלום) במסגרת ההתקשרות בין שני הצדדים, דהיינו הגולש ואיש המקצוע. בכל סוגיה מסחרית אחרת בין הגולשים לאיש המקצוע, האחריות הינה על איש המקצוע בלבד.

 

האתר אוסר בתכלית האיסור על פרסומים הכוללים תוכן מיני ו/או הצעות לשירותי מין אם במפורש ואם ברמיזה, ואוסר על אנשי המקצוע לעסוק/להציע שירותים מסוג זה באתר, בשיחות ובמפגשים מול מטופלים/גולשים. בעת ייוודע למפעיל האתר שאיש מקצוע עובר על סעיף זה, חשבונו של איש המקצוע יימחק וכספו לא יוחזר. אלה אם יצליח להוכיח אחרת.

 

איש מקצוע ו/או נותן שירות ו/או מפרסם מסחרי המפרסם באתר ו/או בכרטיס האישי ומציע את שירותיו לגולשים מתחייב:
– כי המידע המפורסם על ידו מדויק ואמין.
– לעמוד בתנאים המוצעים על ידו לגולשי האתר.

 

הינך מצהיר כי:
– ידוע לך שאי עמידה בתנאי הפרסום ואי עמידה בתנאים המוצעים על ידך מהוות עבירה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
– ידוע לך שפרסום מידע לא נכון מהווה הטעיה אסורה בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
– בכל מקרה בו המידע המפורסם אינו נכון ו/או מדויק, הינך מתחייב לעדכן את המידע באופן מידי.

 

למען הסר ספק, אי עמידה בתנאי הפרסום ו/או אי עמידה בתנאים המוצעים ו/או פרסום מידע לא נכון מהווה הפרה של חוק הגנת הצרכן וכן מהווה עבירה פלילית, אשר עשויה לגרור הגשת כתבי אישום פליליים. בנוסף לכך, הפרות אלו עלולות לגרום לנזק תדמיתי לאתר ולגרור תביעות של מפעיל האתר או מי מהגולשים. במקרה שכזה שמורה למפעיל האתר הזכות למחוק נתונים אלו, מבלי לפגוע בזכויותיו לפיצוי על פי דין בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף שעלול היה להיגרם ו/או שנגרם לו או למי מגולשי האתר.

 

כל מידע טיפולי, רפואי, תרופתי וכדומה שיוצג ו/או יושמע על ידך או מי מטעמך לגולש כתוכן בכרטיסך האישי ו/או בתוכן המפורסם באתר ו/או בשיחות עם גולש ו/או באמצעים אלקטרונים וכל טיפול או שירות אחר שיבוצע על ידך או מי מטעמך בקשר לגולשי האתר, הינו על אחריותך בלבד. האתר ומפעיל האתר אינו צד בעניין ואינו אחראי בשום צורה למידע ולטיפולים שהינך מעביר לגולשים באמצעות האתר או בכל דרך אחרת. היה ונגרם נזק לאתר כתוצאה ממידע ו/או טיפול ו/או שירות שניתן על ידך הינך מתחייב לפצות ולשפות מיידית את מפעיל האתר בגין כל נזק ישיר ו/או עקיף ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות שיגרמו למפעיל האתר.

 

האתר מעודד מתן ביקורות מצד הגולשים. יחד עם זאת, מפעיל האתר אינו אחראי לתוכן הביקורות והדירוגים שהינם בשליטה בלעדית של הגולשים. הינך מוותר על כל טענה בגין נזק ישיר ו/או עקיף שעלול להיגרם כתוצאה מהביקורות ו/או הדירוג שניתן לך או לכל אחד מהמטפלים. יחד עם זאת, אם הביקורות מכילות שפה שאינה ראויה, קטנוניות, מבזה וכדומה, יש לפנות בהקדם למפעיל האתר שרשאי בהתאם לשיקול דעתו למחוק את הביקורת הנ"ל.

 

מפעיל האתר רשאי לשנות בכל זמן נתון את תנאי מסלולי ההתחייבות, משך הזמן שלהם ו/או מחירם ו/או הפסקה של כל השירותים ו/או חלקים מהם ללא הודעה מוקדמת ולפי שיקול דעתו.
הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה כלשהי כנגד מפעיל האתר, בקשר עם שירות, העדר שירות, מעשה ו/או מחדל ו/או נזק אשר נגרם ו/או עלול היה להיגרם על ידי מי מגולשי האתר.

 

תנאי התשלום ומדיניות החזרות

התשלום על השירותים באתר יבוצע באמצעות העברה בנקאית ו/או כרטיס אשראי מסוג: ויזה, ישראכרט, מאסטרקרד או לאומי קארד. יש להזין את מספר הכרטיס ופרטיו בעת ביצוע ההזמנה באתר.

 

בעת ההרשמה, ניתן לבצע תשלום באמצעות כרטיס אשראי ו/או להשאיר פרטים ונציג מטעם מפעיל האתר יחזור אליך טלפונית בכדי לתאם את פרטי חשבון הבנק ו/או סליקת כרטיס האשראי מולו.

 

בעת התשלום יש לספק את הנתונים הבאים: שם בעל הכרטיס, טלפון, שם העסק, מספר ח.פ/עוסק מורשה/עוסק פטור, מספר תעודת זהות, וכתובת דואר אלקטרוני זמינה.

 

לא ניתן לבטל או להעביר מנוי לאחר הזמנה ותשלום באתר, אלא בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

 

ביטול מנוי בתשלום לפני סיום תקופתו – גורר קנס בגובה 3 חודשים או השלמת תקופת המנוי (הנמוך מבין השניים) + מע"מ.

 

ביטול מנוי לפני סיום תקופתו המכיל מוצר פיזי ו/או תוכן שנוצר עבור איש המקצוע כגון: סרטון תדמית אישי ו/או כתבה ו/או סרטון מכל סוג אחר ו/או אתר אינטרנט שהוקם לאיש המקצוע וכדומה, יחויב בעלות מלאה של הסרטון/הכתבה/האתר, בהתאם למחירון של מפעיל האתר ללא קשר לעלות הכרטיס או הקנס.

 

אם תקלה טכנית באתר מנעה שימוש במנוי לאחר תחילת ספירת התקופה הנקובה, ולפני סיומה, יוכל איש המקצוע לפנות לחברה על מנת לקבל הארכת תקופת המנוי בגין הזמן שבו האתר לא היה זמין.

 

בגין כל ביטול עסקה על פי דין ו/או אי עמידה בתנאי הסף, יחויב איש המקצוע בעלות ביטול של 5% או 100 ₪ (על פי הנמוך ובהתאם להוראות הדין). עומד בניגוד לסעיף הסומן בצהוב מעל

 

איש המקצוע אשר יימצא כמי שאינו עומד בתנאי הסף, יוסר כרטיסו באופן יזום וללא הודעה מראש על ידי מפעיל האתר. במקרה דנן, יוחזרו דמי המנוי למשתמש, בקיזוז דמי ביטול וטיפול בשיעור של 5% מעלות המנוי.

 

מפעיל האתר שומר על זכותו שלא להחזיר כל סכום ששולם על שירות שניתן על ידי מפעיל האתר ונעשה בו שימוש לרעה, בהתאם להחלטתו של מפעיל האתר.

 

אחריות איש המקצוע, פרסום תכנים באתר ובכרטיס האישי

איש המקצוע מתחייב כי יעלה לאתר אך ורק תכנים הרלוונטיים לאתר והוא מאשר בזאת למפעיל האתר להסיר כל תוכן אשר אינו עומד בתנאי זה ואינו רלוונטי לפעילות האתר. כמו כן, השימוש באתר לצורכי פרסום תוכן שיווקי הינו רק באזורים המיועדים לכך וכפוף לאישור מנהל האתר.

 

הנך מאשר בזאת כי כל תוכן המועלה לאתר הינו תוכן מקורי שאינו מופיע במקומות נוספים ומועלה באופן בלעדי לאתר ואלו לא יועתקו ו/או יועברו ו/או יועלו לכל אתר אחר ברשת.

 

למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי מפעיל האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.

 

חל איסור חמור על פרסום מסחרי באתר ו/או על כל פנייה יזומה בעלת אופי מסחרי לגולשי האתר ולאנשי המקצוע באתר, ובכלל זה פנייה ו/או כל פעילות אחרת מטעם גוף מסחרי ללא אישור בכתב ממפעיל האתר. לרבות פרסום ישיר ו/או עקיף של מוצרים משלימים ובכלל, וכן כל פרסום של אתרים אחרים באמצעות האתר.

 

איסוף מידע אישי ומקצועי על אנשי המקצוע וגולשי האתר, במישרין ו/או בעקיפין ו/או פרסום קישורים (לינקים) שיובילו לאתרים אחרים ושימוש בשירותי ההודעות של האתר לכל אחת מהמטרות המפורטות לעיל הינו אסור לחלוטין. מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד לו זכאי האתר, העובר על סעיף זה יחויב בתשלום של 50.000 ₪ ללא הוכחת נזק. באישור כללי שימוש אלו, איש המקצוע מצהיר כי הינו מוותר על זכותו לטעון טענה כלשהי כנגד גובהו של הסכום הנ"ל.

 

העלאת תכנים על ידי אנשי מקצוע כולל סרטוני וידאו ו/או אלבומים ו/או תמונות לאתר ו/או כתבות ו/או פרסום בבלוג ובפורומים כל חומר ושירות שמהווה חדירה לפרטיות ו/או הטעיה ו/או הפרת זכויות מבצע/ים, הם באחריות איש המקצוע. הפרת זכות של צד שלישי או פגיעה בשמו הטוב או כל הפרה של זכויות מסחריות הינן באחריות איש המקצוע ואינן באחריות מפעיל האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו.

 

אסורה הטרדה ושימוש בשפה מעליבה וגסה. אסורות אמירות טורדניות ומגונות וכדומה (להלן: "תוכן פוגעני") לכלל הגולשים באתר וכלפי איש מקצוע אחר המופיע באתר. תוכן פוגעני אסור לשימוש בכל דרכי התקשורת שמעמיד האתר לאנשי המקצוע הכוללות בין השאר: בלוגים אישיים, פורומים, דואר אלקטרוני, טלפונים וכל דרך נוספת שמעמיד האתר לאנשי המקצוע. כמו כן, חל איסור על שימוש בחומר פוגעני בתקשורת עם גולשי האתר ואנשי המקצוע המופיעים באתר, גם כאשר האתר לא מספק במישרין את אמצעי התקשורת.

 

כל פרסום/הודעה פוגעניים בכרטיסי אנשי המקצוע, הבלוגים, הפורומים, הכתבות, ותיאור השירותים המקצועיים, כמו גם כל תוכן אחר שמפעיל האתר יקבע שהוא פוגעני, אסורים בתכלית האיסור ויגרמו להרחקת איש המקצוע מהאתר. כמו כן, איש המקצוע מתחייב לשפות ולפצות את מפעיל האתר על כל נזק ישיר ו/או עקיף שנגרם לו כתוצאה משימוש בתוכן פוגעני.

 

תוכן שיווקי, קישורים לאתרים, קישורים לעמודים ברשתות חברתיות ופרסומים שונים, לא יועלו לאתר ללא אישור בכתב ממפעיל האתר.

 

תוכן כגון: צלילים, מוסיקה, תמונה, וידאו, מידע, טקסט וכל חומר אחר שיועלה לאתר, איש המקצוע ו/או הגוף שמעלה את התוכן הינו האחראי הבלעדי לו. הינך מצהיר שכל תוכן שמועלה על ידך לאתר הוא קניינך הרוחני או שאתה מחזיק ברישיון ו/או אישור בכתב לשימוש בתוכן.

 

התוכן המועלה לא יפגע בזכותו של אף אדם ו/או צד שלישי. אם כן, האחריות היא על איש המקצוע בלבד. היה ויגרם נזק לצד שלישי ו/או לאתר ו/או למפעיל האתר כגון הפרת זכות קניין רוחני ו/או זכויות יוצרים – איש המקצוע ישפה ויפצה את מפעיל האתר בגין כל אובדן ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או פגיעה מכל סוג שהוא, לרבות הוצאות משפטיות שמפעיל האתר הוציא בצורה ישירה ו/או עקיפה כתוצרה מהתכנים שהועלו על ידי איש המקצוע לאתר.

 

בכל מקרה של הפסד, אובדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא, כמו גם הוצאה או נזק מכל סוג שיגרם לגולש ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו על ידך ומופיעים באתר, הינך פוטר ומסיר מאחריות את מפעיל האתר. כמו כן, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

 

חל איסור על העלאת תכנים בוטים, פורנוגרפיים או חומרים עם מאפיינים מיניים שפוגעים או עלולים לפגוע ברגשות הציבור. חל איסור על העלאת תכנים בעלי אופי מאיים, פוגעני, עוין, גזעני, מפלה מינית או מגדרית, או כל חומר שמהווה עבירה על חוקי מדינת ישראל, ו/או מהווה הוצאת לשון הרע ויכול להיות בסיס לתביעה אזרחית.

 

אין להפנות לקישורים (לינקים) חיצונים לאתרים אחרים ללא אישור מראש ובכתב ממפעיל האתר.

 

חל איסור מוחלט על כל שימוש במידע המנוגד לכללים הנהוגים באינטרנט ו/או שאינם חוקיים ועלולים לגרום לנזקים ולפגוע במשתמשי האתר והאינטרנט ו/או כל שימוש בפרטי ההתכתבות של הרשומים באתר לרבות שליחת מיילים או הודעות טקסט בטלפון או שיחות טלפון שיבוצעו למטרות שיווקיות, מכירתיות או כל שימוש אחר בפרטיהם האישיים של הרשומים באתר מלבד התקשרות לגיטימית.

 

הבהרה למען הסר ספק, מפעיל האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני ו/או לפגיעה בהם על ידי גולשי ואנשי המקצוע באתר, בכל דרך שהיא (כולל סודות וסימנים מסחריים).

 

אין להכניס קבצים, קוד מחשב ותוכנות עם יישום המכיל נגיף מחשב ("וירוס"), דואר זבל (" SPAM"), יישומים מזיקים, ונדליזם, סוס טרויאני ותולעים ("WORMS") למיניהם, שלא כדין. זאת בהתאם לחוק המחשבים.

 

שימוש מלא או חלקי במידע ובתוכן שמועלה על ידי מפעיל האתר ו/או איש מקצוע ו/או מפרסמים ללא אישור, הינו עבירה חמורה על זכויות יוצרים.

 

בכל מקרה של הפסד, אובדן, הפרת זכויות מכל סוג שהוא, הוצאה או נזק מכל סוג, שיגרמו לאיש המקצוע ולסובבים לו בצורה עקיפה או ישירה כתוצאה מתכנים שהועלו ומופיעים באתר. הינך פוטר ומסיר מאחריות את מפעיל האתר ומנהליו מכל תביעה. יחד עם זאת, מפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות להגיש תביעה כנגד מי שהפר זכויות אלו.

 

קישורים

 

בכל מקום שבו קיימים קישורים ("לינקים") באתר לאתרים אחרים, לא יישא מפעיל האתר באחריות לתוכנם של אותם אתרים, למידע המתפרסם בהם או לכל פרט אחר הקשור אליהם, ולא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שייגרם או עלול היה להיגרם לאיש המקצוע והגולש כתוצאה מהסתמכות על מידע ו/או שירותים באתרים אלה, כאמור.

 

מפעיל האתר אינו מתחייב כי הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לעמודי אינטרנט פעילים. מפעיל האתר רשאי להסיר מהאתר לינקים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת לינקים חדשים, לפי שיקול דעתו.

 

חל איסור על איש המקצוע להוסיף קישורים באופן עצמאי ללא אישור מפעיל האתר, קישור שהוסף ללא אישור מפעיל האתר יוסר מיידית וכרטיס איש המקצוע ימחק. למען הסר ספק, קישורים כוללים כתובות דואר אלקטרוני, קישורים לרשתות חברתיות, קישורים לאתרים ומספרי טלפון שמופיעים במקום שאינו מוגדר לכך.

 

תכנים פרסומיים ותכנים מסחריים

מפעיל האתר רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להציג באתר ובאזור האישי של איש המקצוע תכנים פרסומיים, הצעות עסקיות ותכנים מסחריים מכל סוג שהוא: פרסומים, כתבות, מאמרים, באנרים, סרטונים וכדומה, שמתקבלים מצד שלישי. מפעיל האתר לא אחראי על בדיקת טיב הפרסום, ואם ולא נאמר אחרת, אינו בודק את איכות ואמינות הפרסום. האחריות לתכנים הפרסומיים והמסחריים הינה על נותני השירותים ו/או המפרסמים ו/או אנשי המקצוע או כל צד שלישי אחר. מפעיל האתר אינו אחראי על הפרסומים ו/או תכנים מסחריים ולכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות עליהם. פרסום תכנים פרסומיים ותכנים מסחריים אינו מהווה המלצה של האתר או מפעיל האתר לרכישה המוצר ו/או השירות המוצג.

 

עסקה שתתבצע בעקבות חשיפת איש המקצוע בתכנים באתר, תתבצע בין נותן השירות, המפרסם וכדומה לגולש, למפעיל האתר והאתר לא יהיה צד לעניין ולא יישא באחריות בנוגע לטיב המוצר ו/או השירות.

 

קניין רוחני

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, ובכלל זה זכויות היוצרים באתר על מרכיביו השונים: עיצוב, קוד המחשב, סוגי תוכנות, מידע טכנולוגי ויישומים המפעילים את האתר ו/או כל קובץ גרפי, מולטימדיה וטקסט הינם רכושו של מפעיל האתר בלבד או של כל צד שלישי שקיבל אישור לשימוש בהם. מפעיל האתר הינו הגוף היחיד בעל האישור להשתמש בפטנטים של האתר וסימנים מסחריים בשמות הקיימים בו, גם אם אינם רשומים ככפופים לזכויות יוצרים.

 

כל חומר גרפי וכתוב לרבות: טקסטים, כתבות, מאמרים, סרטונים, תמונות, מידע, צלילים וכדומה ("תוכן") שמועלה על ידי אנשי המקצוע אסור ל: פרסום, הצגה בפומבי, העברה, העתקה, שכפול, מכירה, הפצה מסירה לצד שלישי כתוכן מלא ו/או חלקי ולשימוש מסחרי, בלא קבלת אישור מראש בכתב ממפעיל האתר. למען הסר ספק יובהר כי העלאת כל תוכן לאתר, מהווה הסכמה מפורשת להעברת זכויות היוצרים מידיך לידי מפעיל האתר, ככל שהתוכן המהווה יצירה מוגנת בזכויות יוצרים, על כל הנובע והמשתמע מכך.

 

סימני המסחר ומודעות הפרסום של מפרסים ו/או אנשי המקצוע הם קניינם.

 

בהתאם לתנאי השימוש דנן, העלאת תכנים לאתר על ידי צדדים שלישיים כפופה להצהרת הגורם אשר מעלה תוכן לאתר כי התוכן אינו מפר זכויות יוצרים, אינו מהווה לשון הרע, אינו פוגעני וכיו"ב.

 

אם בכל זאת הינך סבור כי האתר מכיל תוכן המפר זכויות יוצרים, מהווה לשון הרע, או שהינו פוגעני וכיו"ב, מפעיל האתר מתחייב לפעול להסרת התוכן הרלוונטי לאחר מסירת הודעה בכתב, בהתאם ל"נוהל הודעה והסרה", אשר נקבע בפסיקת בית המשפט בעניינים אלו.

 

בהתאם, יובהר כי האתר אינו אחראי להפרת זכויות קניין רוחני, לשון הרע, פגיעה בפרטיות, הטעיה, תוכן פוגעני וכיו"ב, בנוגע לכל תוכן שהינו "תוכן גולשים" ו/או תוכן שהועלה על ידיי אנשי מקצוע.

 

אם הועלה תוכן לאתר ללא קרדיט בפרסום, והינך סבור שעל פי תנאי השימוש יש צורך במתן הקרדיט, אנא פנה לאתר בהקדם לצורך קבלת הקרדיט.

 

פרסום בלוחות

הפרסום בלוחות כפוף לכל הוראה בתקנון זה בקשר עם העלאת תוכן לאתר.

 

בנוסף על כל האמור בתקנון זה, על הפרסום בלוחות ובכלל להיות רלוונטי לתחום פעילות האתר – ובשיטות המוכרות על ידי האתר.

 

המפרסם בלוח "קליניקות להשכרה" ו"אירועים וסדנאות" באתר מודע לכך ומאשר בזאת כי מטפלים וגולשים רשאים לפרסם חוות דעת חיוביות ושליליות לגביו, על פי התרשמותם האובייקטיבית.

 

האחריות על חו"ד הינה על הגולש. אולם ככל שהמפרסם סבור כי יש בחוות הדעת משום לשון הרע, המפרסם רשאי להודיע למפעיל האתר על רצונו להסיר את חוות הדעת הרלוונטית, על פי נוהל "הודעה והסרה", בכתובת: [email protected]

 

המפרסם בלוח "חדרים" באתר, מצהיר בזאת כי הוא בעל הזכויות בחדר הרלוונטי ו/או מורשה מטעמו להשכיר את החדר וכי החדר הינו חדר המתאים ו/או בעל פוטנציאל להתאים ל"חדר טיפולים" ו/או קליניקה, בשיטות המוכרות על ידי האתר ו/או חלק מהן.

 

מפעיל האתר שומר על זכותו שלא לפרסם ו/או להסיר כל פרסום מהלוח, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא מתן הודעה מראש, ככל שימצא לנכון כי הפרסום מפר תנאי מתנאי תקנון זה.

 

מובהר בזאת כי מפעיל האתר יסיר כל מודעה אשר תצבור לחובתה ריבוי חוות דעת שליליות ו/או תימצא כבלתי מתאימה ו/או הולמת את הסטנדרטים אשר הציב האתר.

 

המפרסם בלוח "אירועים וסדנאות" באתר מצהיר בזאת כי:

– הוא האחראי הבלעדי על איכות ותוכן הסדנה/אירוע.
– הסדנה/אירוע אינה בעלת תכנים פוגעניים.
– לא מתקיים בסדנה/אירוע פעילות העוברים על חוקי מדינת ישראל.
– יש לו את הידע, הרקע המקצועי, ההסמכה הנדרשת, היכולת וכדומה להפעלת הסדנה/אירוע.
– הסדנה/אירוע עומדים בתנאי בטיחות מספקים והתקבלו כל האישורים הנחוצים לצורך קיום הסדנה/אירוע.
– הסדנה/אירוע הינם באחד או יותר מהנושאים המוצגים באתר.

 

הסרת אחריות

מפעיל האתר אינו אחראי על הפרה של זכות קניין רוחני כלשהי כגון סוד וסימן מסחרי. האתר לא מתחייב שלא יהיו שירותים שיופרעו או שלא יינתנו בצורה רציפה (תקלות, טעויות, הפסקות). כמו כן, האתר איננו אחראי לתקלה או כשל בתוכנה, בתקשורת ספקים ובחומרה, כמו גם כל נזק נוסף שיכול לגרום לבעיות ואף לנפילת האתר.

 

מפעיל האתר אינו אחראי לזמינותם של תכנים, מידע ודיוק של שירותים שמועלים על ידי גולשים ואנשי מקצוע, לרבות פרסומים בלוחות השונים.

 

שירותים רבים מתקבלים מחברות צד שלישי. האתר מסיר אחריות מכל נזק ו/או הוצאה ו/או אובדן שנגרמו לגולש כתוצאה מתקלה או מחדלים הנגרמים על ידם.

 

האתר אינו מפקח על כל השירותים ו/או התכנים שמועלים לאתר על ידי אנשי מקצוע ו/או צד שלישי ו/או הגולשים הרשומים באתר. לכן האתר מסיר אחריות על כל תוצאה שנובעת משימוש בתכנים אלו. האתר שומר לעצמו את הזכות לתבוע כל מי שגורם לו נזק ו/או וגורמים מטעמו. מפעיל האתר שומר לעצמו את היכולת והזכות להסיר ולערוך מסר ו/או תוכן ו/או תמונות ו/או וידאו ואף לא לאשר או לסרב לעלות אותם אם לפי דעתו אלו יכולים לפגוע בו או בכל אחד מטעמו. כל מידע שמפורסם על ידי גופים וגורמים אחרים באתר בצורה ישירה או עקיפה כגון קישורים (לינקים) לאתרים אחרים ושירותים נוספים ותקינות האתרים השונים אינם באחריות מפעיל האתר.

 

כל תקשורת עם צד שלישי הינה באחריותו המלאה של איש המקצוע והצד שלישי. מפעיל האתר אינו לוקח בשום מקרה צד בתקשורת בין הגורמים השונים ולא אחראי על אף טענה ו/או עוגמת נפש ו/או נזק שיגרם מכל סוג ומין לכל הצדדים כתוצאה מהתקשרות זו.

 

באתר נערכים מידי יום שינויים במידע. מפעיל האתר אינו אחראי לנזק עקיף ו/או ישיר מכל סוג שהוא הנובע משינויים שנערכו במידע, גם אם האתר מפעיל בקרה ופיקוח על התוכן שמתפרסם.
תוכן שמועלה על ידי גולשים באתר ואנשי מקצוע עשוי להכיל קישורים לאתרים אחרים, קישורים אלה אינם מתפרשים כהסכמה מצד מפעיל האתר ו/או עידוד מצידו ו/או נתינת חסות לשירות זה. הגולשים ואנשי המקצוע אחראים בלעדית על מסחר ו/או פניה ו/או צריכה של מידע ו/או עמדות ו/או פרסומות ו/או ביקורות ותוכן המוצגים באתר על ידי כל צד שלישי באשר הוא.

 

כפי שהובהר לעיל, האתר והאזור האישי של אנשי המקצוע, משמש כאמצעי להצגת המידע מטעם צדדים שלישיים. בדיקת המוצרים ו/או השירות, איכותו, טיבו, כדאיות העסקה וכל היוצא בזה, הינם באחריותו הבלעדית של הגולש ו/או איש המקצוע.

 

תרופות, שיקויים ודומיהם וכל מוצר באשר הוא המוצגים באתר הינם באחריות המפרסמים ולמפעיל האתר אין כל מידע ו/או אחריות בקשר למוצרים אלו.

 

מובהר כי השירותים והמוצרים המיועדים לאנשי המקצוע המוצגים ומוצעים באתר ובאזור האישי, הינם מטעם נותני השירות ו/או המפרסמים באתר ועל אחריותם בלבד, מפעיל האתר אינו אחראי על השירותים והמוצרים, אספקתם, טיבם, סיכויי הצלחתם והשלכותיהם על אנשי המקצוע ו/או הגולש, במישרין ובעקיפין.

 

מפעיל האתר או כל מי שמטעמו אינו לוקח ו/או נושא באחריות חלקית או מלאה על כל נזק ישיר או עקיף מכל סוג, שקשור או נובע מדרך השימוש בשירותים ו/או המוצרים או מאי אספקת המוצר או השירות, או התוכנה ו/או נובע מעיכוב בשירותים נלווים ואובדן רווחים ו/או נתונים המוצגים באתר על ידי צד שלישי. על איש המקצוע מוטלת האחריות הבלעדית בכל החלטה אם להשתמש ולסחור במוצרים, שירותים, תוכן, מידע, דעה, פרסומת ותוכן שיווקי המפורסמים באתר או בכל מקום המשויך לאתר (רשתות חברתיות, אתרי פרסום מאמרים וכד').

 

איש המקצוע מוותר על כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כלפי מפעיל האתר באשר למידע המפורסם, אמינותו ואיכותו. כל תגובה של הגולשים על השירותים שניתנים או על מעשים ופרסומים של צד שלישי, אינם באחריות מפעיל האתר. מפעיל האתר אינו מתחייב לעמוד במכסת זמן להוספת ו/או עדכון מידע אם בחינם ו/או בתשלום וישתדל לעשות כמיטב יכולתו בכדי לעדכן חומרים בהקדם האפשרי ובמסגרת זמן ריאלי ללא אף התחייבות לכל גורם.

 

מפעיל האתר אינו אחראי לטיבם של השירותים והמוצרים המופיעים באתר ולא נושא באחריות של שירות ו/או טיב והתאמתם לצרכן. מפעיל האתר איננו נושא בכל חבות או אחריות לכל טעות או מחדל בתוכן האתר; לכל כשל, איחור או הפרעה במשלוח של כל מוצר ו/או תוכן שמוצג באתר. מלבד שירותים ומוצרים של מפעיל האתר וחברת הפרסום "Liva Digital" שהינה תחת מפעיל האתר.

 

איש המקצוע מתחייב לפצות ולשפות מיידית את מפעיל האתר בגין כל נזק ישיר או עקיף ו/או הוצאה (לרבות הוצאות משפטיות) שיגרמו לאתר ו/או מפעיל האתר, כתוצאה מהפרת תנאי השימוש דנן ו/או מתביעה כלשהי ו/או מפרסום מוטעה ו/או מהפרת החוק.

 

מפעיל האתר אינו לוקח צד בהתקשרות בין איש המקצוע לגולש ואינו אחראי בשום צורה על תשלום הגולשים, הפסקת שירותים או כל התנהלות אחרת של הגולש המסבה נזר לאיש המקצוע.
כל ניסיון של מפעיל האתר לעזור לפתור פנייה ו/או בעיה של איש מקצוע ו/או גולש מכל סיבה שהיא, לא תתפרש באף צורה כאילו מפעיל האתר נוטל אחריות על הדברים.

 

למען הסר ספק, השימוש בתכנים ובמידע המופיעים באתר אינם המלצה לשימוש בטיפול ו/או שימוש במוצר ו/או תרופה ו/או שיקוי ו/או תכשיר המוגדרים לשימוש רפואי, או קוסמטי או לכל מטרה שהיא.

 

מדיניות הפרטיות של האתר

השימוש בחלק מהשירותים המוצעים באתר עשוי להיות כרוך ברישום ובתשלום, ועל איש המקצוע לפעול בהתאם להוראות הרישום, ובכלל זה למסור פרטים נכונים ומדויקים. מדיניות הפרטיות חלה על כלל המידע שנמסר במהלך תהליך הרישום וכל מידע שיתקבל במהלך הגלישה באתר הכוללת שימוש ב"עוגיות" (Cookies).

 

היה ואיש המקצוע מסר פרטים אישיים שאינם מפורסמים בכרטיס איש המקצוע, אם מבחירתו ואם לבקשת האתר, מפעיל האתר יהיה רשאי לשמור את הפרטים האישיים שנמסרו על ידי איש המקצוע בעת הרישום לאתר במאגר מידע. מפעיל האתר יעשה ככל שניתן באופן סביר על מנת לשמור על סודיות הפרטים האישיים שהתקבלו בעת ההרשמה ("פרטים אישיים").

 

מפעיל האתר רשאי להציג בפני אנשי המקצוע את האפשרות לקבל מידע מעת לעת, לרבות מידי יום ביומו, וזאת בכפוף לאישור מפורש של איש המקצוע אודות רצונו לקבל מידע כאמור ו/או תכנים מטעם האתר.

 

מסירת המידע תתבצע על ידי מפעיל האתר וכפופה להסכמת איש המקצוע. כפי שתבוא לידי ביטוי באישור התקנון ורישום לאתר.

 

בכפיפות לאישור איש המקצוע, מפעיל האתר רשאי בהתאם לקיים בחוק להשתמש בפרטי איש המקצוע הרשום בכדי לעדכן ולדוור בחומר מקצועי ו/או שיווקי באחד או יותר מדרכי ההתקשרות הבאים: הודעות SMS ו/או מיילים ו/או שיחות טלפון ובכל דרך נוספת בה יחפוץ מפעיל האתר. איש מקצוע שרשום באתר ואיננו מעוניין לקבל מידע זה, יכול לבטל אפשרות זו ברגע שנרשם לאתר או בהודעה למייל: [email protected]

 

הפרטים האישיים וכן המידע שיצטבר בחברה בקשר עם אנשי המקצוע, ישמרו במאגרי האתר וישמשו אותו אך ורק לשימושים המותרים על פי החוק. האתר ומפעיל האתר מתחייבים לא להעביר את הפרטים האישיים לגורם מסחרי, עסקי ולכל צד שלישי אחר.

 

איש המקצוע רשאי בכל עת לפנות למפעיל האתר, בכתובת הדוא"ל: [email protected] ולדרוש את הסרת פרטיו ממאגר המידע ו/או את הפסקת משלוח המידע השיווקי מטעמו.

 

עצם השימוש והגלישה באתר מהווה הסכמה לבקרה באמצעות כלים שונים כגון "עוגיות" (Cookies). ההתחקות אחר הפעילות באמצעות Cookies ניתנת לחסימה על ידי גולשים ואנשי מקצוע.

 

מפעיל האתר רשאי לבצע סקר ו/או פיקוח ו/או פיתוח של שירותים שונים למטרות בקרה ואיכות השירות ולהעביר מידע זה לגופים מסחריים וצד שלישי. למען הסר ספק, מידע זה איננו כולל את הפרטים האישיים של הגולש ואיש המקצוע.

 

מפעילי האתר לא ייחשבו כמפרי התחייבות לפרטיות או כמי שפוגעים בפרטיות איש המקצוע בשל כל מידע, כהגדרתו בחוק המחשבים תשנ"ה – 1995, שיהיה בו כדי לזהות איש מקצוע או להתחקות אחריו על ידי אחר, כתוצאה מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט. כמו כן, מפעיל האתר שומר לעצמו את האפשרות להטמיע ולהשתמש בשירותים של פרסום תצוגה ורשימות שיווק מחדש של חברת פייסבוק וגוגל אשר נעזרות ב"עוגיות" או באמצעים נוספים לצורך זה.

 

מפעיל האתר מקפיד לשמור על פרטיותם של אנשי המקצוע. מידע זה נשמר על פי חוק הפרט למידע ונתונים. היה ומתחיל הליך משפטי בין האתר לאיש מקצוע ו/או לגולש, האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטיו ו/או מידע שאיש המקצוע ו/או הגולש עושה באתר שמפר את התנאים הקיימים, כמו גם, אם מפעיל האתר חושש שיכול להיגרם נזק עתידי להם ו/או לאתר ו/או עובדיו ו/או לצד שלישי.

 

האתר רשאי לשנות מעת לעת את מדיניות הגנת הפרטיות אשר תחול מרגע פרסומה באתר.

 

שיחות טלפון לאתר ובאמצעות מספר הטלפון שהאתר מספק לאנשי המקצוע עשויות להיות מוקלטות לצורך בקרה ואיכות השירות. כמו גם כל דרך התקשרות אחרת כגון: הודאות, דואר אלקטרוני וכדומה עשויות להיות מתועדות לצורך בקרה ואיכות השירות. איש המקצוע מצהיר כי ידוע לו שמפעיל האתר מבצע בקרת שירות. מפעיל האתר מצהיר שלא יעשה שימוש בהקלטות ויאזין לשיחות של אנשי המקצוע עם הגולשים ללא אישור ובקשה בכתב מהגולש או איש המקצוע.

 

איש המקצוע מצהיר שידוע לו שמפעיל האתר שומר לעצמו את הזכות ליצור קשר באמצעות הודאות, שיחות טלפון ודואר אלקטרוני עם כל גולש שביצע פעולה באתר, זאת לצורך בקרה ואיכות השירות.

 

הדין החל וסמכות השיפוט

דיני מדינת ישראל בלבד הם שיחולו על האתר, השימוש בו, תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות ועל כל הנוגע לאיזה מהם לרבות פרשנותם, וכל סכסוך ו/או שאלה משפטית הקשורה באתר, בשימוש בו, בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות יובאו להכרעה בפני הערכאה השיפוטית המוסמכת בתל-אביב-יפו בלבד.

 

אישור קבלת פרסומת

אישור תקנון זה ומסירת פרטי איש המקצוע מהווה הסכמה לשיגור דברי פרסומת על פי חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס 40), התשס"ח- 2008 (להלן: "החוק"). אף על פי כן, איש המקצוע רשאי לבטל את הסכמתו על ידי משלוח הודעה למפעיל האתר בכתובת [email protected] .

 

כל עוד לא נמסרה הודעת ביטול להסכמה לקבלת דברי פרסומת, מפעיל האתר יהיה רשאי, בהתאם להוראות החוק, להשתמש בפרטי איש המקצוע, כפי שנרשמו באתר, ו/או להעביר את פרטיו של איש המקצוע לצדדים שלישיים על מנת לחשוף את איש המקצוע הרשום לעדכונים ו/או חומר שיווקי רלוונטי בכל אמצעי מדיה.

 

צור קשר

אם נתקלת בבעיה או שאלה על האתר ושירותיו, הינך מוזמן לפנות אלינו:
בדוא"ל: [email protected]
בטלפון:052-8044180

 

נספח א

רשימת שיטות טיפול, ריפוי והדרכה המוכרות על ידי האתר (מא' עד ת' – על פי סדר יורד)
אוסטאופתיה
אייפק
אלבאום
אלכסנדר
ביבליותרפיה
ביופידבק
ג'הארה
הומיאופתיה
הידרותרפיה
וואטסו
ווטר דאנס
טאי צ'י
טיפול באומנות
טיפול באמצעות בעלי חיים
טיפול בתנועה
יוגה
כירופרקטיקה
מדיטצ יה

מיינדפולנס
נוירופידבק
נטורופתיה
סו-ג'וק
עיסוי
פאולה
פילאטיס
פלדנקרייז
פסיכותרפיה
פסיכותרפיה גופנית
פרחי באך
צ'י קונג
קלינאות תקשורת
ריברסינג
ריפוי בעיסוק
רכיבה טיפולית
רפואה מערבית
רפואה סינית
רפלקסולוגיה
שיאצו
תזונה
תרפיה בדרמה
תרפיה במוזיקה
NLP
*שיטות טיפול נוספות המוכרות ע"י מוסדות השכלה מובילים, ארגוני גג ואיגודים מקצועיים